Online překlad Překladový dotaz
Zadejte obsah, který chcete přeložit online (lze také zadat 500 znaků)
Obsah je Přeloženo do

Výsledky překladů

"Nástroje interního auditu by měly" Z Švédština Přeložit

Česky

Nástroje interního auditu by měly být diverzifikovány. V podnicích s rozvojem počítačových a informačních technologií a jejich širokým využíváním se postupně prováděly tradiční účetní dokumenty a celý proces finančních činností bez papíru, podniková správa se také zásadně změnila v důsledku použití počítačových a informačních technologií. Pro zlepšení úrovně analýzy a hodnocení hospodářských činností můžeme zakoupit nebo vyvíjet software interního auditu pro podporu intelektuality interního auditu; Funkci auditní služby lze rozhodujícím způsobem rozvíjet zavedením nových technologií pro identifikaci, analýzu a porovnávání informací o trhu, předpovídání ekonomických přínosů a předpovídání technologií včasného varování a prevenci rizik a preferovaných technologií s využitím ekonomických modelů a statistických zásad.

Švédština

Instrumenten för internrevision bör diversifieras. I företag med utveckling av dator- och informationsteknik och deras breda användning, traditionella redovisningsdokument och hela processen för finansiell verksamhet genomfördes gradvis utan papper, företagsförvaltningen förändrades också i grunden till följd av användning av dator- och informationsteknik. För att förbättra nivån på analys och utvärdering av ekonomisk verksamhet kan vi köpa eller utveckla programvara för internrevision för att stödja intellektualiteten i internrevision; Revisionstjänstens funktion kan utvecklas avsevärt genom införande av ny teknik för identifiering, analys och jämförelse av marknadsinformation. Prognosera ekonomiska fördelar och förutse tidig varnings- och riskförebyggande teknik samt föredragna tekniker med hjälp av ekonomiska modeller och statistiska principer.

Relevantní obsah

©2018 Online překlad