Online překlad Překladový dotaz
Zadejte obsah, který chcete přeložit online (lze také zadat 500 znaků)
Obsah je Přeloženo do

Výsledky překladů

"Jaký je systém nestíhání pro dodr" Z Anglický jazyk Přeložit

Česky

Jaký je systém nestíhání pro dodržování podniků? Odkazuje na systém, že prokuraturní orgán může nařídit podnikům podezřelým ze spáchání trestného činu, které jsou ochotné vytvořit systém compliance, aby předložily zvláštní plán compliance podle protiprávních skutečností, podpořily budování systému řízení compliance a konečně učinily rozhodnutí o relativním nestíhání; Cílem je dát vinnému podnikání způsob znovuzrození. V tomto systému existují dva způsoby: prvním je režim návrhu prokuratury: při

Anglický jazyk

What is the non-prosecution system for business compliance? Refers to the system that the Public Prosecutor's Office may order businesses suspected of committing a crime that are willing to set up a compliance system to submit a specific compliance plan based on unlawful facts, support the establishment of a compliance management system and finally make a decision on relative non-prosecution; The aim is to give the wine business a way of rebirth. There are two ways in this system: the first is the prosecutor's draft regime:

Relevantní obsah

©2018 Online překlad