Online překlad Překladový dotaz
Zadejte obsah, který chcete přeložit online (lze také zadat 500 znaků)
Obsah je Přeloženo do

Výsledky překladů

"Při využití vertikálního hodnotov" Z Anglický jazyk Přeložit

Česky

Při využití vertikálního hodnotového řetězce je přidána analýza hodnotového řetězce zákazníků. Z tohoto hlediska je zisk považován za vedlejší produkt k dosažení tohoto cíle a spokojenost zákazníků je považována za konečný bod výrobního procesu. Pro dosažení svých strategických cílů a dlouhodobého zisku musí společnost dodržovat udržitelný rozvoj. Klíčem k udržitelnému rozvoji je mít udržitelné a stabilní loajální zákazníky. Aby měla společnost velké množství loajálních zákazníků, musí společnost uspokojit zákazníky. Proto tento článek začíná od spokojenosti zákazníků a loajality zákazníků při výběru hodnotících ukazatelů. Reklamace může odrážet relevantní informace na úrovni spokojenosti zákazníků a ztráta zákazníků a opakovaná spotřeba může odrážet informace na úrovni loajality zákazníků. Proto tento článek vybírá spokojenost zákazníků a klíčovou míru udržení zákazníka jako ukazatele úrovně zákazníka.

Anglický jazyk

When using the vertical value chain, customer value chain analysis is added. From this point of view, profit is considered a by-product to achieve this goal, and customer satisfaction is considered the end point of the production process. To achieve its strategic goals and long-term profit, the company must adhere to sustainable development. The key to sustainable development is to have sustainable and stable loyal customers. In order for a company to have a large number of loyal customers, a company must satisfy its customers. Therefore, this article begins with customer satisfaction and customer loyalty in the selection of rating indicators. The complaint may reflect relevant information at the level of customer satisfaction and customer loss, and repeated consumption may reflect information at the level of customer loyalty. Therefore, this article selects customer satisfaction and key retention rate as indicators of customer level.

Relevantní obsah

©2018 Online překlad